สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2024-06-28T09:18:00+07:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา  สำนักงานผู้อำนวยการ

(042) 211040 ต่อ 5622

สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service [EDS]

Search UDRU Discovery Service:
ฐานข้อมูล Ebsco Discovery Service หรือ EDS คือฐานข้อมูลอะไร คลิก ?2023-10-10T04:25:43+07:00

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

HOSTING FOR EUDCATION

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เปิดให้บริการ Web hosting ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

การขอรหัสผ่าน

ให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  • ขอรหัสเข้าใช้งาน Google

  • ขอรหัสเข้าใช้งาน Microsoft

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

VPN UDRU

VPN (Virtual Private Network) หรือ “เครือข่ายส่วนตัวเสมือน” เป็นบริการที่ทำให้ ผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย

HOSTING FOR EUDCATION

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการ Web hosting ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

Internet for Education

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

OFFICE 365

โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานออนไลน์ ผ่านระบบ Clound Computing

SOFTWARE LICENSE

ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft โดยให้บริการแก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

TRAINING ROOM SERVICE

ให้บริการห้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ 40-80 เครื่อง

Google for Education

ให้บริการ G Suite for Education เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@udru.ac.th)

Gmail

ให้บริการ email ภายใต้

domain@udru.ac.th

Google Drive

พื้นที่จัดเก็บไฟล์

สามารถแชร์ไฟล์กับบุคคลอื่นได้

* นอกจากนี้ยังมี application อื่นๆ ภายใต้บริการของ Google

ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ

เปิดให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet เช่น

  • ACM Digital Library
  • SpringerLink – Journal
  • American Chemical Society Journal (ACS)

* ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว

Go to Top