แผนยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559

ปีงบประมาณ 2558

ศูนย์วิทยบริการ

ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1. โครงการดำเนินงานศูนย์วิทยบริการ

2. โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

3. โครงการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ

4. โครงการพัฒนางานบริการสื่อสารโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร


ศูนย์ภาษา

ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพสายวิชาการให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู นักวิชาการเป็นการเป็นอาจารย์มืออาชีพ


1. โครงการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

 

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษามุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพในประชาคมอาเซียน


ศูนย์คอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่

1. โครงการพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร


 

ปีงบประมาณ 2559

ศูนย์วิทยบริการ

ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

 

ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

 

ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน


ศูนย์ภาษา

ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.2 เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเรียนรู้ของท้องถิ่น

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน


ศูนย์คอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

 

ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ

1. โครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุน