ประวัติและความเป็นมา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนพ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชา และบริการสารสนเทศ ทั้งด้านภาษาและด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบไปด้วย 4 ศูนย์คือ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 3 ศูนย์คือ
     1. ศูนย์วิทยบริการ
     2. ศูนย์ภาษา
     3. ศูนย์คอมพิวเตอร์


คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ

ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ ผู้อำนวยการ

น.ส.ชไมพร ชัยวินิตย์

น.ส.ชไมพร ชัยวินิตย์ รองผู้อำนวยการ

นายบุรัชต์ ภูดอกไม้

นายบุรัชต์ ภูดอกไม้ รองผู้อำนวยการ


ปรัชญา

มุ่งมั่นบริการ พัฒนางานก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย รับใช้ท้องถิ่น


Capital

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้บริการวิชาการสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์


Property

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. เป็นแหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เป็นแหล่งบริการวิชาการ

4. พัฒนาบุคลากรด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคปัจจุบัน


Property

เป้าหมาย

1. เป็นแหล่งเผยแพร่และบริการสารสนเทศ ที่สะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. เป็นแหล่งให้บริการห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย และบริการวิชาการ

3. เป็นแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้ และให้บริการด้านวิชาการ แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

4. พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป