News & Resources

บุคลากรศูนย์วิทยบริการได้อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน

ศูนย์ภาษาได้โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

Subcategories

Page 1 of 2