News & Resources

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ 

เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ได้รับมอบหมาย จากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงาน ด้านห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี และบ้านคำชมพู จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์ภาษาได้จัดอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับประชาชนทั่วไป

Page 2 of 2