บุคลากรศูนย์วิทยบริการได้อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน แก่บุคลากรโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ภาค 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน

ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน

ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน

ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน