ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดให้บริการ กรอกข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ อาคารวังแดงและอาคาร 17

กรอกข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษา

กรอกข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษา

กรอกข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษา