ศูนย์ภาษาได้โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนทับกุงประชานุกูล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ