สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 17

แผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ 

แผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ 

แผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ 

แผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ 

แผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ 

แผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ 

แผนการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์