เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ได้รับมอบหมาย จากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงาน ด้านห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี และบ้านคำชมพู จังหวัดบึงกาฬ และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน