ศูนย์ภาษาได้จัดอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระหว่างวันที่ 7-19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 17106 อาคาร 17

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับประชาชนทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับประชาชนทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับประชาชนทั่วไป