การจัดการความรู้ ศูนย์วิทยบริการ


ปี 2563

- คู่มือ KM งานบริการสารสนเทศ
- รายงานสรุป KM งานบริการสารสนเทศ

ปี 2562

- คู่มือแนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุด
- รายงาน KM แนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุด

ปี 2561

- คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการ AACR2 และ MARC21 สำหรับทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือและวารสาร
- รายงาน KM การลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการ AACR2 และ MARC21 สำหรับทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือและวารสาร

ปี 2560

- คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ AACR2 และ MARC21 สำหรับหนังสือ
- รายงาน KM การลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ AACR2 และ MARC21 สำหรับหนังสือ

 

การจัดการความรู้ ศูนย์ภาษา


ปี 2563

- คู่มือการจัดอบรมค่ายภาษาต่างประเทศ
- รายงาน KM การจัดอบรมค่ายภาษาต่างประเทศ

 

การจัดการความรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์


 ปี 2563

- คู่มือการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
- รายงาน KM การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย