สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์. 0-4221-040-59 ต่อ 1735
โทรสาร 0-4222-3783


นางปริศนา รัตนศรี

นางปริศนา รัตนศรี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางภณิตา กิตติปัญาศิริ

นางภณิตา กิตติปัญาศิริ นักวิชาการพัสดุ

นางนฤมล แสนอุบล

นางนฤมล แสนอุบล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป