สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

มุ่งมั่นบริการ พัฒนางานก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย รับใช้ท้องถิ่น

นโยบายการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559

นโยบายประกันคุณภาพ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ ดังนี

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2555

จรรยาบรรณของบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราขภัฏอุดรธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2550

หน่วยงานในสังกัด

โครงสร้างหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 3 ศูนย์คือ

ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งรวบรวมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศ อย่างสะดวกรวดเร็ว และครบถ้วน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการระบบเครือข่าย บริการอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคม

ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษามีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย การค้นคว้าและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เป็นผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนในและนอกเขตพื้นที่ให้บริการ

ระบบบริการนักศึกษา iOS
บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบบริการนักศึกษา iOS

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำโปรแกรมระบบบริการนักศึกษา บนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ ios
โดยสามารถ download ใช้งานได้แล้ววันนี้

ระบบบริการนักศึกษา Android
บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบบริการนักศึกษา Android

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นระบบริการนักศึกษา
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดยสามารถ download ใช้งานได้แล้ววันนี้

สืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด [OPAC]
บริการของศูนย์วิทยบริการ

สืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด [OPAC]

Liberty เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ใน ศูนย์วิทยบริการ
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหา และชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
**สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้**