สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.อุดรธานี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร 0 4221 1040 ต่อ 1735

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา มีบุคลากรแต่ละศูนย์ ดังนี้

จำนวนบุคลากร

สำนักงานผู้อำนวยการ

จำนวนบุคลากร

ศูนย์วิทยบริการ

จำนวนบุคลากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนบุคลากร

ศูนย์ภาษา

คณะผู้บริหารสำนัก

สำนักงานผู้อำนวยการ มีบุคลากร ดังนี้

ดร.มงคล ทะกอง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

นางสาวชไมพร ชัยวินิตย์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

นางสาวปริศนา รัตนศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางเข็มพร พรจันทร์ท้าว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ มีบุคลากร ดังนี้

ดร.มงคล ทะกอง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

นางนฤมล แสนอุบล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญานัฐษ์ จำใบ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนพวรรณ ระวันสุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางละอองดาว สิงห์จานุสงค์

พนักงานทำความสะอาด

นางธันยา ไชยคะเนน

พนักงานทำความสะอาด

นางรัชฎาพร บริบูรณ์ผล

พนักงานทำความสะอาด

นางพรทิพย์ ฉิมพลีพันธ์

พนักงานทำความสะอาด

นางโฉมฉาย ทาระจีน

พนักงานทำความสะอาด

นางมยุรี วัดเส็น

พนักงานทำความสะอาด

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา มีคณะผู้บริการดังนี้

นางสาวชไมพร ชัยวินิตย์

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

นางสาวปริศนา รัตนศรี

บรรณารักษ์

นางนงเยาว์ พรมจันทร์

พนักงานธุรการ

นางสำราญ บุตรเดช

พนักงานห้องสมุด

นางเข็มพร พรจันทร์ท้าว

บรรณารักษ์

นายสมทรง บุญพิลา

นักเอกสารสนเทศ

นายจักรี สาวงษ์นาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววราภรณ์ ขะทุม

บรรณารักษ์

นางสาวธันยนันท์ เดชภัทรไพบูลย์

บรรณารักษ์

นางรำพรรณ์ ขวัญเจริญ

บรรณารักษ์

นางลฎาภา รักษาสร้อย

บรรณารักษ์

นางเพ็ญนี ตะไก่แก้ว

บรรณารักษ์

นางสาวชญาณิศา จันทะแสง

บรรณารักษ์

นางสาวปัญจา ปัญญาใส

บรรณารักษ์

นางกรรณิกา ศรีโนนยาง

บรรณารักษ์

นางลำดวน มาตะยา

บรรณารักษ์

นางสาวรัชนีเพ็ญ วัชนวิสูตร

นักวิชาการพัสดุ

นายณัฐวุฒิ จันทร์จำนงค์

บรรณารักษ์

นายธนกฤต อุตระธิยางค์

บรรณารักษ์

นางมลีวรรณ สัตตะพันธ์

บรรณารักษ์

นางกชพรรณ วิเศษศรี

บรรณารักษ์

นางลัทธพรรณ เชื่องดี

บรรณารักษ์

นายจักราวุฒิ จิตรัตน์

บรรณารักษ์

นายอนุสิทธิ์ ใจสุข

นักเอกสารสนเทศ

นายวิทยา แดงบุตร

นักเอกสารสนเทศ

นางศศิธร ศรีบุรมย์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางอรพรรณ พรมจันทร์

เจ้าหน้าที่เข้าปกเย็บเล่ม

นายชัยวัฒน์ รัตนศรี

นักเอกสารสนเทศ

นางพุฒินาถ อ่อนบุญ

พนักงานทำความสะอาด

นางบังอร โชติพินิจ

พนักงานทำความสะอาด

นางประพันธ์ แก้วละคร

พนักงานทำความสะอาด

นางอินทิรา บ่อคำเกิด

พนักงานทำความสะอาด

นางมุกดา กลมเกลียว

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวประภาภรณ์ แสนทรัพย์

พนักงานทำความสะอาด

นางวาสนา โสวัน

พนักงานทำความสะอาด

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีบุคลากร ดังนี้

ดร.มงคล ทะกอง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

นางสาวนพวรรณ ระวันสุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวสี แดงประวัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนิธิเวทย์ เจียมวิจตร

นักวิชาการศึกษา

นายประเสริฐ หูตาชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยนนทวิทย์ ภูมิสะอาด

นักวิชาการศึกษา

นายปฐวี ประทาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเปรมินทร์ อุ่นมณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวัชรพงศ์ แก้วพิลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศศิธร ศรีกงพาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเจษฎา อินทรประพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพิทักษ์ ไชยจงมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนิธิกร ภาสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวีระพงษ์ อันทะแขก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมนตรี เพ็งพรหม

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

บุคลากรศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา มีบุคลากร ดังนี้

ดร.มงคล ทะกอง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

อาจารย์อรพิน นาแสวง

ที่ปรึกษาศูนย์ภาษา

อาจารย์บุรัชต์ ภูดอกไม้

อาจารย์ศูนย์ภาษา

ผศ.ชุติมา อินทรพาณิช

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์ชลิดา เสน่ห์เมือง

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์วัศยา บุญไพโรจน์

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์พีชยา สุริยวงศ์

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์พิชญานิน อินลา

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์พลวัฒน์ ไหลมนู

อาจารย์ศูนย์ภาษา

Mr.Robert Klukken

อาจารย์ศูนย์ภาษา

นางสาวณัฏฐประภา ธนูศิลป์

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ