สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.อุดรธานี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร 0 4221 1040 ต่อ 1735

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีงานให้บริการ ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ดังนี้

บริการอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นักศึกษาทุกคนจะได้รับรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา

Learn More

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft

ให้บริการซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ ของ บริษัท Microsoft โดยให้บริการแก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น

Learn More

บริการ Web Hosting

ได้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Web hosting ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

Learn More

บริการ Office 365

ให้บริการ Office 365 ผ่านระบบ Clound Computing แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถใช้งาน Software ได้บนทุกอปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Learn More

G SUITE FOR EDUCATION

ให้บริการ Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud services) เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

Learn More

บริการ VPN UDRU

บริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย

Learn More

Wi-Fi UDRU-NET

ให้บริการ Wi-Fi ในชื่อ UDRU-NET ใส่ user name และ password ไว้ที่เครื่องทำให้สามารถ
ใช้งาน Wi-fi ได้โดยอัตโนมัติ

Learn More

แอปพลิเคชั่นการเรียนการสอนออนไลน์

ให้บริการแอปพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น Google Hangouts Meet
Microsoft Teams, Zoom Meeting ID

Learn More

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

เป็นโครงการให้ซอฟท์แวร์บริการ แก่บุคลากร
อาจารย์และนักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Learn More

ฐานข้อมูลออนไลน์

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว

ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีฐานข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วยฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) ต่อไปนี้

ฐานข้อมูล CINAHL Complete

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL? PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,200 ชื่อเรื่อง

ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน

ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 11 ฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

[UCTAL]สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม หนังสือ วารสารและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ จากความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย

เพื่อใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ UCTAL และสามารถยืมสารสนเทศในระบบได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty

Liberty เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ในศูนย์วิทยบริการ

จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง **สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้**

สืบค้นข้อมูล

TDC หรือ Thai Digital Collection

TDC ตามโครงการของ ThaiLis เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ

ข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย ** สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ แต่ถ้าต้องการเปิดดูข้อมูลฉบับเต็มต้องสมัครสมาชิก ท่านจะสามารถ Download ได้วันละ 10 ชื่อเรื่อง**

สืบค้นข้อมูล

จำนวนทรัพยากรที่มีให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ ที่มีให้บริการบุคลกรและนักศึกษา

ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ

i-Pad มีให้บริการที้ชั้น 1 ทั้งมอในและสามพร้าว

ห้อง Meeting Room มีจำนวนห้องให้บริการทั้งหมด 16 ห้อง

จองห้อง Meetting Room

ศูนย์วิทยบริการมีบริการห้อง Meeting Room เพื่อการค้นคว้าสามารถขอใช้บริการที่ชั้น 2

Renew หนังสือออนไลน์

ผู้ใช้บริการสามารถ Renew หนังสือได้ด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty โดยหนังสือต้องไม่เกินกำหนดส่ง

จองหนังสือออนไลน์

ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการสามารถจองหนังสือ Online ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ด้วยตนเองหรือสามารถจองที่เคาร์เตอร์บริการชั้น 2

บริการห้อง Multimedia

ศูนย์วิทยบริการเปิดบริการห้อง Multimedia ตั้งอยู่ภายในห้องสมุด ชั้น 6 จะแบ่งการให้บริการออกเป็น บริการวีดิทัศน์ (VDO) บริการซีดีรอม (CD-ROM) บริการห้องประชุม บริการห้อง Mini Theater และมุมบริการดูหนัง

Designed by BootstrapMade