ประชุมชี้แจงนโยบายแผนการดำเนินงานและวางแผนงานประกันคุณภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายแผนการดำเนินงานและวางแผนงานประกันคุณภาพ เพื่อชี้แจงโยบายแผนการดำเนินงานของสำนักฯและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนงานประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560


01

 

01

 

01

 

01

 

01

 

01