อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยบริการ โดย  นางสาวธันยนันท์  เดชภัทรไพบูลย์  และ นายจักรี  สาวงษ์นาม  จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยฐานข้อมูล OPAC DCMS TDC และ ProQuest ให้แก่ บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบรายละเอียดและวิธีการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


01

 

02

 

03