พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.

คณะดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ได้เดินทางไปพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชน ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านเมืองทอง และวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม  2560  ณ โรงเรียน ตชด. บ้านนาชมภู


01


02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07