ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7”

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 7 (Thailand Human Library Networks) เพื่อศึกษาหลักการและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด ในวันที่  4-5  เมษายน  2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


hulip aru0054


DSC 1963

 

DSC 2005

 

 AN23887

 

 AN23940