แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 
 ปีงบประมาณ 2558


ศูนย์วิทยบริการ


ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ


กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


1. โครงการดำเนินงานศูนย์วิทยบริการ


2. โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์


3. โครงการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ

 

4. โครงการพัฒนางานบริการสื่อสารโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน


กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ


1.โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ภาษา


ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ


กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพสายวิชาการให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู นักวิชาการเป็นการเป็นอาจารย์มืออาชีพ


1. โครงการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์


2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ


กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษามุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ


1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนศูนย์คอมพิวเตอร์


ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ


กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม


กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่


1. โครงการพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย


ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน


กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ


1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2559

 

ศูนย์วิทยบริการ


ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ


กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


1. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ


ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม


กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่


1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม


ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน


กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ


1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนศูนย์ภาษา


ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม


กลยุทธ์ที่ 3.2 เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเรียนรู้ของท้องถิ่น


1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้


ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน


กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ


1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์


ยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ


กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย


ยุทธศาสตร์ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบริการสังคม


กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่


1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม


ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน


กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ


1. โครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุน