โครงสร้างองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงาน ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนงานบริหารและการบริการวิชาการ โดยมีสำนักงานผู้อำนวยการเป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานภายใต้สังกัด ของสำนักฯ ทั้งหมด 4 ศูนย์ คือ

1. ศูนย์วิทยบริการ
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. ศูนย์ภาษา
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยเละพัฒนาท้องถิ่น


ต่อมา ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักฯ เหลือ 3 ศูนย์ ดังนี้


1. ศูนย์วิทยบริการ
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. ศูนย์ภาษา