ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17


 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. 2547
และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนพ.. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนพ.. 2547

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
.. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชา และบริการสารสนเทศ ทั้งด้านภาษาและด้านวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบไปด้วย 4 ศูนย์คือ ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  


.. 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 3 ศูนย์คือ
1. ศูนย์วิทยบริการ 

2. ศูนย์ภาษา

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 

ปรัชญา
มุ่งมั่นบริการพัฒนางานก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยรับใช้ท้องถิ่น

 


วิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้บริการวิชาการสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

 


พันธกิจ
1.
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.
เป็นแหล่งเผยแพร่และบริการสารสนเทศภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.
เป็นแหล่งบริการวิชาการ
4.
พัฒนาบุคลากรด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

 


เป้าหมาย
1.
เป็นแหล่งเผยแพร่และบริการสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.
เป็นแหล่งให้บริการห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ
3.
เป็นแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้และให้บริการด้านวิชาการแก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4.
พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป