คณะกรรมการบริหาร และบุคลากร

 
president
ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
golf
นายบุรัชต์ ภูดอกไม้
รองผู้อำนวยการ
 
jimm
น.ส.ชไมพร ชัยวินิตย์
รองผู้อำนวยการ
gamm
นางปริศนา รัตนศรี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ta
นางภณิตา กิตติปัญาศิริ
นักวิชาการพัสดุ
pla
นางนฤมล แสนอุบล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป